1-دستیابی به دانش روز دنیا در راستای طراحی و ساخت خطوط نورد گرم

2-بومی سازی ساخت تجهیزات نورد به جهت قطع وابستگی به خارج از کشور

3-تربیت  و آموزش نیروهای کارشناس

 4-جلب رضایت مشتری از طریق انطباق محصولات با درخواست های مشتری

5-به کارگیری و توسعه توانمندی های تحقیقاتی، طراحی و مهندسی و ساخت داخل کشور