مشخصات برش CNC هوا و گاز طول کاری= 6متر عرض کاری =2متر

مشخصات بورینگ سنگین X=8m Y=2.5m Z=1.5m

مشخصات بورینگ نیمه سنگین 115 Z=120cm Y=180cm X=200cm

مشخصات تراش سنگین قطر کارگیر 1/25 متر طول کارگیر 7 متر

مشخصات تراش های نیمه سنگین 1. قطر کارگیر 0/71 متر طول کارگیر 1/5 متر 2. قطر کارگیر 0/42 متر طول...